Dutch Music Export 2019 in het teken van innovatie, verbreding en verjonging....

DUTCH MUSIC EXPORT 2019 IN HET TEKEN VAN INNOVATIE, VERBREDING EN VERJONGING…

 

Beste artiesten, managers en overige stakeholders van het exportbeleid van de Nederlandse Popmuziek.

 

Op basis van de bevindingen van het exportbeleid over de afgelopen twee jaar hebben de Stichting Popcoalitie, Buma Cultuur en de uitvoerders van het beleid gemeend om in 2019 in grote lijnen voort te bouwen op het staande beleid zoals beschreven in het plan van de Stichting Popcoalitie ‘Pop naar het Buitenland 2017 - 2020’.

 

Hoewel beleid, uitvoering en werkwijze inmiddels verbeterde resultaten laten zien, hebben we in de afgelopen maanden regelmatig gesproken over de benodigde innovatie, verbreding en verjonging van een aantal activiteiten en de uitvoering daarvan.

 

-       De muziekindustrie verandert. De opkomst en ontwikkelingen van nieuwe media hebben daarbij inmiddels verstrekkende gevolgen voor het speelveld van artiesten en muziekprofessionals. Muzikanten en professionals zoeken steeds vaker zelf naar kanalen om hun publiek te bereiken. Nieuwe media en veranderende wereldwijde distributiemethoden voor muziek zijn daardoor broedplaatsen voor nieuw talent en nieuwe instrumenten voor marketing. Onbekend talent vindt, ook zonder connecties, wereldwijd een digitaal podium via bijvoorbeeld sociale media en de streaming platforms. Het beleid van DME zal hierop moeten aansluiten.

-       De bestaande showcase-activiteiten zijn nauwkeurig tegen het licht worden gehouden en worden aangepast en verbeterd naar de wensen van de sector of worden stopgezet in ruil voor nieuwe activiteiten.

-       Deelname van artiesten aan Dutch Impact evenementen zal vanaf 2019 worden getoetst op basis van een internationaal plan voor elke deelnemende artiest.

-       Extra aandacht zal worden besteed aan begeleiding op het gebied van ‘internationaal zaken’ doen en professionalisering van de Nederlandse muziekprofessionals. Middels intensief contact zullen ambassades en consulaten (de Posten) hierbij een belangrijke rol spelen. 


-       DME zal meer de samenwerking zoeken met de Nederlandse muziek-tech bedrijven die internationaal actief zijn om daarmee de aansluiting te vinden met de wereldwijde muziekdistributie- en promotieplatforms.

-        DME zal haar basis verbreden door nog meer samen te werken met een bredere groep van de NL-industriepartners en te luisteren naar de specifieke wensen van deze doelgroep.

 

MARKETINGREGELING 2019

 

De Popcoalitie constateert dat de marketingregeling aan populariteit wint en steeds meer aftrek vindt, waardoor de regeling ongewijzigd gehandhaafd blijft. DME zal in 2019 extra aandacht besteden aan het samenbrengen van de inmiddels meer ‘gearriveerde’ internationale Nederlandse artiesten en internationaal beginnende Nederlandse acts die actief zijn in dezelfde territoria. Dit ter inspiratie om meer Nederlandse artiesten en professionals internationaal te laten samenwerken, kennisoverdracht tussen Nederlandse professionals te intensiveren en gezamenlijk meer internationale (live) mogelijkheden te creëren. 


 

Meer informatie over de marketingregeling kunnen jullie vinden op de site https://www.dutchmusicexport.nl

 

DUTCH IMPACT SHOWCASE EVENEMENTEN 2019

Geconstateerd is dat de Dutch Impact Party’s (DI) in een aantal gevallen goede resultaten opleverden door de aanwezigheid van een groot aantal internationale ‘buyers’. De Nederlandse artiesten worden op deze party’s gezien en gehoord en Nederlandse managers zijn daardoor in staat om zaken te doen voor de betreffende artiest. Bij een aantal andere party’s blijkt de opkomst aan internationale gasten weliswaar regelmatig hoog maar ontbreken veelal de juiste internationale ‘buyers’. Nederlandse artiesten worden - ondanks alle pogingen daartoe - onvoldoende gehoord en gezien en het doen van zaken bleef structureel uit.

 

Om deze reden is besloten de volgende DI-party’s niet meer te organiseren:

 •   SXSW (Austin, TX USA)
 • CO POP (Keulen, DE)
 • MaMa (Parijs, FR)

 

Tegelijkertijd is besloten de navolgende DI-party’s te continueren:

 • The Great Escape (Brighton, UK)
 • ILMC (Londen, UK)
 • Reeperbahn Festival (Hamburg, DE).

 

De Dutch Impact Party’s in Bilbao (Bime, SP) en Rennes (Transmusical, FR) worden opnieuw bekeken. Deze activiteiten hebben tot op heden een gemiddeld positief resultaat waarbij het voornemen is om deze ook in 2019, wellicht in aangepaste vorm, te continueren.

 

Tevens zal de inzet en doeltreffendheid van buitenlandse promotiekantoren met betrekking tot de Dutch Impact Party’s worden geëvalueerd en indien nodig worden aangepast.

 

Het schrappen van DI-party’s wil niet per definitie zeggen dat DME geen artiesten meer ondersteunt tijdens deze internationale evenementen. Tezamen met de betrokken partijen rond een artiest zal per evenement telkens worden gekeken waar DME hulp op maat kan bieden, dit altijd op basis van een gedegen internationaal plan zoals zal gelden voor elk internationaal DME showcase event. Het ‘schieten met hagel’, regelmatig zonder duidelijk plan en betrokken professionele internationale partijen, behoort echter wel tot het verleden. 


 

De activiteiten op Midem (Cannes, FR), MuseXpo (Los Angeles, USA) en IndieWeek (New York, USA) blijven ongewijzigd gehandhaafd. Hier vinden traditioneel ook geen Dutch Impact Party’s plaats. De activiteiten concentreren zich hier voornamelijk op professionalisering, ondersteuning en internationale kennisdeling voor een specifieke groep Nederlandse muziekprofessionals rondom de artiest.

 

In 2018 heeft DME tevens gekeken naar de haalbaarheid voor toekomstige showcase conferenties in Japan (Shibuya Showcase Festival), Canada (M for Montreal) en Wales (Focus Wales). Op korte termijn ontvangen jullie nadere informatie over de plannen voor deze relatief nieuwe initiatieven. Tevens ontvangen jullie begin 2019 de informatie over deelname aan IndieWeek 2019 in New York.  

 

Graag willen we nogmaals onderstrepen dat het stopzetten van een aantal Dutch Impact Party’s in zijn bekende vorm, niet wil zeggen dat DME geen artiesten meer ondersteunt tijdens deze internationale evenementen. Tezamen met de betrokken partijen rondom een artiest zal telkens worden gekeken waar DME hulp kan bieden.

 

 

Criteria voor DME Support op showcase evenementen in 2019

 

Indien Nederlandse artiesten worden uitgenodigd voor internationale showcase evenementen en daarbij gebruik willen maken van de support van DME, zal de artiest vanaf 2019 een lange termijnplan moeten overleggen dat blijkt geeft van voldoende visie en realiteitszin, een functioneel niveau van netwerken en de mogelijkheid tot internationaal professioneel opereren. Indien artiest en betrokkenen rond de artiest niet zelf tot een realistische aanpak kunnen komen, zal DME hierbij zoveel als mogelijk hulp aanbieden. Het maken van een dergelijk plan kan in deze vorm onderdeel zijn van de ondersteuning vanuit DME.

 

De gestelde plannen voor deelname aan DME-support dienen uitdrukkelijk als ‘reality-check’ voor de activiteiten. Bij de plannen zal in ieder geval worden gelet op zaken als:

 • De (Nederlandse) nationaliteit van de artiest en voldoende mate van Nederlands copyright;
 • Een voldoende professionele organisatie en boekhouding om afdoende professionele inhoudelijke evaluaties en afrekeningen te presenteren;
 • Een voldoende aantoonbare professionele status m.b.t. de Nederlandse activiteiten;
 • Een voldoende professioneel team bestaande uit internationaal en lokaal (financieel) betrokken partners en voldoende professioneel audio-, video- en promotioneel product;
 • Aantoonbare voorbereiding en investering op basis van een internationale lange termijn visie, aanpak en tijdsplanning voor het beoogde doelland waarbij activiteiten deels al zijn vastgelegd;
 • Eventuele aantoonbare internationale interesses vanuit het doelland.

 

Indien aan de gestelde criteria wordt voldaan, zal in samenwerking met DME - naast bestaande Dutch Impact party’s, match-making events, netwerk diners etc. - worden gekeken naar de best mogelijke begeleiding waarbij door DME zoveel als mogelijk handwerk zal worden geleverd.

 

HET EXPORT TEAM 2019 

Als gevolg van de bovenstaande aanpassingen heeft DME een aantal personele wijzigingen doorgevoerd. De productie van de DI- party’s zullen vanaf 2019 niet meer worden uitgevoerd door Ruud Berends, maar door een nieuw team bestaande uit Bas Reeders en Bart van Haare. Ruud Berends blijft wel betrokken als medewerker binnen het exportteam, zodat continuering van activiteiten is gewaarborgd en tevens voldoende overdracht van kennis en netwerk zal plaatsvinden. Met deze aanpassingen bestaat het exportteam uit de navolgende medewerkers Bas Reeders, Bart van Haare, Ruud Berends en Marcel Albers, hierbij veelvuldig gebruikmakend van de expertise van Maartje Glas en Frank Helmink. De administratie van alle activiteiten is in handen van Buma Cultuur.

 

Meer informatie over de showscase evenementen kunnen jullie vinden op de site https://www.dutchmusicexport.nl

 

DE DANCE SECTOR 2019

Ook in 2018 is getracht om de dance-sector meer te betrekken bij het exportbeleid. Gesprekken met o.a. de dance-labels, managers, Amsterdam Dance Event en de Dutch DJ Foundation hebben geleid tot belangrijke inzichten in de sector:

 

 • Ondanks het wereldwijde succes van een tiental Nederlandse DJ’s, staat de inkomenspositie van Nederlandse dance artiesten onder druk;
 • Bij de meer underground stromingen wordt muziek uitgebracht als promotionele tool voor het verkrijgen van meer optredens waarbij ook de live gages onder druk staan door het gigantische aanbod aan DJ’s. De beeldvorming, o.a. in de media, rondom de inkomsten van DJ’s komt daarom helaas nauwelijks overeen met de realiteit.
 • Dance artiesten opereren doorgaans internationaler dan artiesten uit andere pop genres. Dance platenlabels trekken zich daarbij weinig van landsgrenzen aan en de kosten voor het internationaal toeren zijn beduidend lager.

Op basis van de bovenstaande conclusies is ondersteuning vanuit Dutch Music Export noodzakelijk op de navolgende activiteiten:

 

 • Marketing regeling  - Een dance artiest heeft net als een band te maken met hoge promotionele kosten. Dance labels investeren hier nauwelijks in en de artiest wordt zelf geacht deze kosten te maken;
 • Visa - Door het internationale karakter van dance artiesten is praktische hulp en financiële ondersteuning bij het verkrijgen van werkvergunningen noodzakelijk;
 • Internationale Conferenties - Op dit moment ontbreken binnen het DME conferentieaanbod belangrijke dance conferenties als WMC (Miami), IMS (Ibiza) en Sonar (Barcelona). Op dit moment worden gesprekken gevoerd om de diverse genres binnen de dance-sector op deze conferenties zowel financieel als inhoudelijk te ondersteunen.
 • Kennisdeling – de dance sector heeft behoefte aan praktische kennis op het gebied van bijvoorbeeld internationale bronbelasting, juridische en contractuele  kennis, promotionele kennis en  know-how op het gebied van internationaal ‘touren’. DME zal in overleg met de sector proberen in deze kennis te (laten) voorzien.
 • Bekendheid exportbeleid – om de bekendheid van DME binnen de dance sector te vergroten zal DME extra aandacht proberen te generen binnen de dance-media en voorlichting geven bij de diverse opleidingen.

In de komende weken ontvangen jullie meer informatie over deelname aan deze voorgenomen activiteiten.

 

TOT SLOT... 

DME wil in het bijzonder speciale dank uitspreken naar de stakeholders en het bestuur van de Stichting Popcoalitie, Susanne Moed van het Fondspodiumkunsten, het MMF NL bestuur, de DDJF bestuur, Dutch Culture en het bestuur, de directie en de medewerkers van Buma Cultuur voor hun veelzijdige support en collegiale inzet in 2018. DME hoopt ook in 2019 deze constructieve samenwerking door te kunnen zetten en verder te intensiveren, waarbij er volop ruimte is voor nieuwe initiatieven.

 

Marcel Albers

 

Namens Dutch Music Export